෴ "දුර සිටියත් ආලෝක සතවසක් තරු එළියත් මහ පොළවට ඒ නම්...... ඇයි මට නුඔ අහිමි.............."෴

Tuesday, December 4, 2012

විසිරුණු මුතු.............

වියැලුණු තණ මත
දිදුලණ පිණි බිඳු
සැඩ හිරුගෙන් සැඟවිය හැකිදෝ......
ඔබෙන් උරුම වූ
දැවුණු තැවුනු සිත
එය විඳිමෙන් වැළකිය හැකිදෝ........

එකින් එකට ගෙන පරිස්සමට බැඳ
ඇමිණූ මුතු පොට බිඳ ඉහිරී
සිහින් සරින් වැටි මුතු ඇට අහුරම
ඉවත බලා විසිකළ අරුමේ.......

මතකය අවුලා හදවත රිදවා
දෙනෙතින් වෑහෙන කඳුළු බිඳූ
ඉහිරුණු මුතු ටික එක්කර අතැතිව
තවමත් මා මඟ සිටිමි බලා...........

සැ.යු:- අහුලගත්ත පද ටිකක් විතරයි.........